Witamy w
  
Zarząd Główny

Łazienki Królewskie
Ermitaż - Warszawa
tel.  (22) 6296226
fax  (22) 6224674

 

Mapa Światowego Dziedzictwa

    
    Map24 po polsku

 

I N T E R W E N C J E

Uzyskanie postanowienia o dopuszczeniu TOnZ jako stronę w postępowaniu administracyjnym oraz prawo dostępu do informacji publicznej.

1. Uzyskanie postanowienia o dopuszczeniu TOnZ jako stronę w postępowaniu administracyjnym wynika z Art. 31. Kodeksu postępowania administracyjnego (DzU 2000 Nr 98 poz. 1071).

Art. 31. § 1. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:
    1) wszczęcia postępowania,
    2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,
jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
§ 2. Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie.
§ 3. Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony.
§ 4. Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Z tego artykułu wynika, że musi być spełnione kilka warunków.
1. Organizacja musi wystąpić z żądaniem o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu,
2. musi być to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji,
3. i gdy przemawia za tym interes społeczny.

------------------

2. Prawo dostępu do informacji publicznej ma zasadnicze znaczenie we współczesnym państwie demokratycznym, którego jedną z cech jest silne, zorganizowane i świadome swoich prawa społeczeństwo obywatelskie. Wzrost świadomości obywatelskiej powoduje, iż osoby, które są adresatami praw w zakresie edukacji, kultury oraz wielu innych aspektów życia coraz intensywniej dochodzą ich realizacji oraz poszukują instrumentów umożliwiających im kontrolowanie instytucji publicznych w zakresie wykonywania zadań przewidzianych w prawie i sposobie wydatkowania pieniędzy publicznych, które pochodzą z ich podatków.

Zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".
(więcej: http://www.bip.gov.pl/articles/view/41)

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Możemy wskazać, iż chcemy uzyskać odpowiedz w formie korespondencyjnej lub np. za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w określonym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
(więcej: http://bip2.opi.org.pl/article.227)

Pamiętajmy również, iż w ramach naszego prawa do uzyskiwania informacji publicznej, mamy prawo (Art. 7. ) wglądu do dokumentów urzędowych, w tym dokumentów archiwalnych oraz co niezwykle istotne prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (np.: mamy prawo wstępu i przysłuchiwaniu się obradom komisji edukacji i kultury rady gminy, która obradując nad uchwała budżetowa gminy przyznaje dotacje dla domu kultury prowadzonego przez działająca w gminie organizacje mniejszości narodowych lub etnicznych). Ważne jest również, że to organy, na których posiedzenia mamy prawo wstępu zobowiązane sa do zapewnienia warunków lokalowych i technicznych w celu umożliwienia wstępu na te posiedzenia. W przypadku, gdy wstęp taki nie jest obiektywnie możliwy organ nie może wykorzystując tę sytuację zapewnić dostęp jedynie wybranej części obywateli. Jeżeli podejmowane na posiedzeniu organu decyzje są niezwykle istotne dla danej społeczności lokalnej ma ona prawo domagania się od np. przewodniczącego rady gminy lub sejmiku województwa zapewnienia transmisji posiedzenia tak w radio, telewizji regionalnej jak i w Internecie.

Instytucje nie mogą wymagać jako warunek dzielenia nam informacji wykazania jakiegoś konkretnego powodu dla którego potrzebna jest nam dana informacja lub jakiejś szczegółowej podstawy prawnej, która wskaże na potrzebę posiadania takich danych.

Instytucja może odmówić udzielenia informacji zasłaniając się:
    - ochroną danych osobowych,
    - prawem do prywatności osób trzecich,
    - wyłączeniem jawności danych, o których poinformowanie się ubiegamy,
ale wówczas mamy prawo złożyć do sadu rejonowego pozew o udostępnienie takiej informacji. Sądem właściwym jest sąd rejonowy, w którego rejonie siedzibę ma organ wydający decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej. Pozwu takiego złożyć nie możemy, jeżeli organ odmawiając nam udzielenia informacji zasłoni się tajemnicą służbową, państwową, skarbową lub statystyczną.

W przypadku odmowy przysługuje prawo wniesienia odwołania lub prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie wnosimy do organu wyższego stopnia do organu, który wydał nam decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej a w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosimy je do tego samego organu. Organem wyższego stopnia są w przypadku jednostek samorządu terytorialnego Samorządowe Kolegia Odwoławcze, a w przypadku innych organów wskazane w poszczególnych odrębnych przepisach organy centralne. Odwołanie/wniosek wnosimy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji organu. Nasze odwołanie/wniosek nie musza mieć szczególnej formy. Wystarczające jest, że wyrazimy nasze niezadowolenie z rozstrzygnięcia organu. W tej sytuacji organ zobowiązany będzie do rozpatrzenia naszego środka zaskarżenia w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.
W przypadku ponownej odmowy udzielenia nam informacji publicznej tak przez utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji jak i decyzji o odmowie udzielenia nam informacji przy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przysługuje nam prawo złożenia skargi do sadu administracyjnego.

Przygotował: Wiesław Kaczmarek----------------
Powrót Strona Główna

statystyka