Witamy w
  
Zarząd Główny

Łazienki Królewskie
Ermitaż - Warszawa
tel.  (22) 6296226
fax  (22) 6224674

 

Mapa Światowego Dziedzictwa

    
    Map24 po polsku

 

      

System dokumentacji dóbr kultury – OBJECT ID STANDARD

25 czerwca 2007 roku szczeblu Komedy Głównej Policji utworzonono Krajowy Zespół do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu.

Do najważniejszych zadań utworzonego zespołu należą:
• systematyczne analizowanie skali zagrożenia wymienioną przestępczością,
• utrzymywanie bieżących kontaktów z podmiotami zwalczającymi w międzynarodowej skali tego rodzaju przestępczość,
• wypracowywanie, we współpracy z innymi podmiotami, skutecznych narzędzi wykrywania sprawców oraz ujawniania i zwalczania tych przestępstw,
• współpraca z Centralnym Biurem Śledczym KGP w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury narodowej.

Obecnie wdrażany jest nowy Projekt Krajowego Zespołu do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP dotyczący wdrożenia w Polsce systemu dokumentacji dóbr kultury – OBJECT ID STANDARD

CELE PROJEKTU
Wprowadzenie jednolitego i międzynarodowego standardu dokumentacji zbiorów, dostosowanego do europejskich sposobów rejestracji i dokumentacji dóbr kultury;
Zachęcenie prywatnych posiadaczy i kolekcjonerów do dokumentowania posiadanych dzieł sztuki i przedmiotów zabytkowych; zwiększenie świadomości społecznej w zakresie konieczności ochrony dziedzictwa narodowego;
Ułatwienie Policji działań związanych z poszukiwaniem utraconych z kolekcji prywatnych dóbr kultury, zapewnienie dobrej jakości dokumentacji na wypadek kradzieży zbiorów, ułatwienie identyfikacji skradzionych dóbr kultury w przypadku ich ujawnienia.

System jest bardzo użyteczny dla indywidualnych posiadaczy dzieł sztuki - pomaga dokumentować zbiory i kolekcje. Warto podkreślić, że standard opisu jest prosty - potencjalny świadomy kolekcjoner będzie w stanie sporządzić samodzielnie poprawną dokumentację.
W przypadku utraty dzieła właściciel, na podstawie wcześniej sporządzonej przez siebie dokumentacji wg standardu Object ID, tj. wypełnionego formularza i wykonanych zdjęć, w trybie pilnym przekazuje te dane organom ścigania, co zwiększa szanse na szybkie odnalezienie skradzionego dobra kultury. Należy podkreślić, iż dobrze sporządzona dokumentacja dóbr kultury warunkuje ich zwrot w przypadku kradzieży pełnoprawnemu posiadaczowi – w tym przypadku potwierdzenie własności przedmiotów jest proste.

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKIE I ŚWIATOWE
Object ID Standard został wprowadzony w wielu krajach Europy i Azji, przetłumaczony został na język arabski, chiński, czeski, francuski, holenderski, koreański, niemiecki, perski, rosyjski, węgierski i włoski. Odpowiada bazom danych krajów członkowskich Interpolu, włoskim bazom danych i międzynarodowej bazie Art - Loss Register. System jest promowany i zalecany m.in. przez FBI, Scotland Yard, ICPO Interpol, a także przez UNESCO i ICOM (International Council of Museums), jak również inne podmioty profesjonalnie zajmujące się obrotem, wyceną i ubezpieczeniami dzieł sztuki.
UWAGI:
1. Przygotowanie dokumentacji posiadanego obiektu jest proste - wymaga wypełnienia standardowego formularza, dokonania krótkiego opisu katalogowanego przedmiotu i wykonania zdjęć. Według przyjętego założenia, właściciel obiektu wykona dokumentację posiadanych dzieł samodzielnie, bez udziału Policji. Wypełniony formularz (wraz ze zdjęciami), najlepiej w formie elektronicznej oraz papierowej, należy przechowywać w miejscu zamieszkania. Korzystnie jest posiadać również kopię zapasową, ulokowaną w innym miejscu (np. u rodziny, znajomych).
2. W przypadku kradzieży należy natychmiast dostarczyć formularz Policji w celu podjęcia szybkich działań zmierzających do odzyskania skradzionego dzieła. Przekazana dokumentacja stanowić będzie podstawę rejestracji utraconego dzieła w policyjnej bazie danych, Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz międzynarodowej bazie danych Stolen Works of Art SG Interpolu.


Uwaga Do pobrania: Ulotka o Projekcie. (*.pdf 92 kB)Uwaga Do pobrania: Formularz: Object ID standard. (*.pdf 52 kB)Uwaga Do pobrania: Formularz: Object ID informacje dodatkowe. (*.pdf 56 kB)Uwaga Do pobrania: Jak korzystać z Object ID. (*.pdf 300 kB)
Zobacz stronę WWW: Krajowy Zespół do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu----------------
powrót na stronę główną